یادداشت روزپست کردن

اندر آداب ظرف شستن

الان شاید عده‌ای بگویند: آخر پدرآمرزیده، ظرف شستن هم مگر آداب دارد؟ ظرف‌ها را می‌ریزی توی سینک و با آب و مایع می‌شوری دیگر. خوب اینجاست که باید به عرضتان برسانم خیر عزیزان جان. در این دنیای قمر در عقرب کوچک‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین مسائل هم آداب و اصولی دارند که...